IMG_1042-2
kapittel 2

Miljøregnskap

Oppgradert busspark, økt bruk av biodiesel og elektriske busser har gitt lavere direkte utslipp i 2019. Dette har bidratt til mindre lokal forurensning og er dermed et direkte bidrag til bærekraftsmål om å mer bærekraftige byer og samfunn.

En kilometer kjørt med Brakas busser forårsaket i 2019 et klimagassutslipp på 256 g CO2-ekvivalenter (CO2-ekv) per rutekilometer i snitt, inkludert direkte utslipp fra eksospotta og indirekte utslipp fra produksjon av drivstoff. Dette tilsvarer en nedgang på 57,1 prosent i forhold til i 2018. Nedgangen i beregnede klimagassutslipp skyldes at flere av bussene brukte biodiesel, 2019 enn i 2018, og at flere busser bruker HVO100 fra brukt frityrolje og talg med lavere klimagassutslipp enn tidligere. Innføring av elektriske busser i Drammensregionen bidrar også med reduserte utslipp. Med i gjennomsnitt elleve personer på hver buss vil klimagassutslipp fra å frakte én person en kilometer være på 24 gram CO2-ekv/personkilometer. Brakars passasjerer i 2019 har spart miljøet for over 11 776 tonn CO2-ekv ved å velge buss fremfor bil.

Lokal luftforurensning forårsaket av Brakars busser har hatt en kraftig nedgang de senere årene på grunn av oppgraderinger av bussparken. Nyere busser som tilfredsstiller typegodkjenningskravene for Euro VI gir betydelig lavere utslipp av partikler (PM) og nitrogenoksider (NOX) enn tidligere modeller. Fra 2018 til 2019 ble partikkelutslippene per rute-km redusert med ytterligere 20 prosent. Utslippene av NOx per rutekilometer er også redusert med 7,4 prosent.

P5160306

Foto: Espresso Foto

Beregnet klimagassutslipp per passasjer i 2019

I 2019 var gjennomsnittlig bussbelegg for Brakars busser i hele Buskerud på rundt 18 prosent. Det betyr at det i gjennomsnitt satt 11 personer på hver buss til enhver tid. På bakgrunn av dette blir beregnede klimagassutslipp per km for hver passasjer 24 g CO2-ekv/personkilometer. Til sammenlikning er gjennomsnittlig klimagassutslipp for en personbil på 164 g CO2-ekv/kjøretøykilometer. Dette tallet er beregnet utfra et gjennomsnitt av den norske bilparken og baserer seg på andeler bensinbiler, dieselbiler, elbiler og hybridbiler (1).

Med elleve personer i en buss er det sju ganger mer klimavennlig å kjøre buss enn å kjøre bil alene. Gjennomsnittlig antall passasjerer i bil i Norge ligger på rundt 1,55 passasjerer (2) som gir et beregnet klimagassutslipp for personbiler på 106 g CO2-ekv per personkilometer, noe som var 4,5 ganger høyere enn klimaeffekten av å kjøre buss med Brakar i 2019. Dette betyr at ved å kjøre buss fremfor bil i 2019 har Brakars passasjerer spart miljøet for rundt 11 766 tonn CO2. Jo flere som velger buss fremfor bil fremover, desto mer klimagasser kan vi spare. Dersom alle bussene hadde vært fulle, ville utslippene for busskjøring per passasjer kun vært på rundt 4 g CO2-ekv per personkilometer. Dette er 38 ganger mer klimavennlig enn å kjøre bil alene.

Drivstofftyper

I tillegg til drivstofforbruk per rute-km, er drivstofftyper av stor betydning for utslippene, spesielt for klimagassutslippene. Siden 2016 har Brakars busser gått på biodrivstoff, og andelen øker for hvert år. Brakar har også jobbet med å etterspørre biodrivstoff som ikke er laget av palmeoljeprodukter, for å redusere risikoen for indirekte klimapåvirkning fra landbruksendringer (nærmere omtalt i Drivstoff og beregning av utslipp.) Fordelingen av ulike typer drivstoff for alle kontraktsområder er vist i figur 1.

Miljø-1

Figur 1 viser utvikling i forbruk av drivstofftyper i alle Brakars kontraktsområder.

Klimagassutslipp

Når vi ser på klimagassutslipp tilbake til 2015, ser vi at våre tiltak de siste fire årene har ført til reduksjoner i beregnede klimagassutslipp hvert år. Dette skyldes innføring av biodrivstoff, med en stadig større andel biodrivstoff fra brukt frityrolje og talg, i tillegg til innføring av de 27 hybridbussene i Drammen, og et positivt bidrag fra elektriske busser. Fra 2015 til 2019 har beregnede klimagassutslipp per rutekilometer i gjennomsnitt for alle områder blitt redusert med 80 prosent.

Miljø-2

Figur 2 viser utvikling i gjennomsnittlige beregnede klimagassutslipp per rutekilometer for Brakars bussreiser, 2015-2019

Partikkelutslipp

Gjennomsnittlig for alle kontraktsområder har partikkelutslippene per rutekilometer blitt redusert med 20,3 prosent fra 2018 til 2019. I Hemsedal og Nedre Hallingdal skyldes reduksjonen først og fremst overgang til nyere Euroklasser (Euro V og Euro VI), mens i Kongsbergregionen skyldes nedgangen overgang til biodrivstoff med lavere partikkelutslipp per rutekilometer enn vanlig diesel. I resterende områder er partikkelutslipp per rutekilometer mer eller mindre uendret fra 2018.

Siden 2015 har gjennomsnittlige partikkelutslipp per rutekilometer fra Brakars busser blitt redusert med 54 prosent.

Miljø-3

Figur 3 viser utvikling i gjennomsnittlige beregnede partikkelutslipp per rutekilometer for Brakars bussreiser, 2015-2019.