Beggebusser.liten
kapittel 6

Om kollektivtilbudet

Brakar skal utnytte kjørte kilometer optimalt for å få flere til å reise kollektivt. Dette innebærer å satse i de områdene hvor det bor flest folk. Dette er også i tråd med målene i Kollektivtransportplanene for Buskerud. Forsinkelser i trafikken er hovedgrunnen til at folk er misfornøyde med busstilbudet. Fremkommelighet i trafikken er derfor vår største utfordring.

Ruteendring 2019

Brakar gjør endringer i kollektivtilbudet ved skolestart hvert år. I tillegg gjøres en mindre ruteendring rundt 1. april hvis nødvendig. Hensikten med ruteendringene er at vi hvert år sikrer at vi skrur sammen kollektivtilbudet slik at vi får flest mulig reise for de midlene vi har tilgjengelig.

Fra skolestart den 19. august 2019 ble flere store endringer iverksatt. Basert på strategier fra fylkeskommunen var fokus å styrke pendel- og bylinjer, framfor alt i Ringerike, Modum og Kongsberg. Siden Buskerudbypakke 2 var planlagt å iverksettes i 2020 så var det denne gangen få endringer i Buskerudbyområdet.

Midler til styrkingen kom hovedsakelig fra:

 • Ekstra tilskudd fra Buskerud fylkeskommune.
 • Feriekutt slik at samme rutekutt blir brukt på sommer, romjul og påske.
 • Omdisponering fra avganger med lavt belegg.

Det tar ofte tid før man kan måle effekter av nye rutetilbud, men allerede etter et par måneder er vi at linjene 100 (+22 % i sep. – des.) og 228 (+18 % i sep. – des.) har hatt stor vekst etter styrkingen i august. Det var også disse linjene som fikk flest nye avganger.

Styrking av linjer i 2019

Linje Forbedringer
100 Drammen - Vikersund - Hønefoss Betydelig flere avganger i helg til Vikersund og Hønefoss, samt en ekstra avgang på kveld på hverdager.
200 Ekspress Hønefoss - Oslo Fem nye avganger mot Oslo på hverdager, seks nye avganger tur/retur på lørdager, og tre nye avganger tur/retur på søndager.
222 Hønefoss - Heradsbygda Åtte nye avganger tur/retur på lørdager
223 Klekken - Haug En ny avgang tur/retur på hverdager
228 Haldenjordet - Hvervenmoen 16 nye avganger på hverdager, samt en sen kveldsavgang på fredag for korrespondanse med linje 200.
401 Gamlegrendåsen N - Lindbojordet En ny avgang tur/retur på hverdager og en ny avgang tur/retur lørdager.
403 Skollenborg - Kongsberg En ny avgang tur/retur på hverdager og seks nye avganger tur/retur på lørdager.
430 Kongsberg - Svarstad En ny avgang tur/retur på hverdager.
73 Drammen - Reistad - Lierskogen En ny avgang tur/retur.
169 Lierbyen - Oslo Fire nye avganger tur/retur.

Tabell 8 viser endringer og nye avganger i 2019 fordelt på busslinjer.

Linje 179 Drammen - Oslo

Mellom 24. juni og 2. august 2019 kjørte Brakar en ekspresslinje mellom Drammen og Oslo på grunn av vedlikeholdsarbeid som ble gjennomført i Liertunnelen. Dette gjorde at det sommeren 2019 var mange togpendlere som måtte basere seg på buss for tog. Det var ment som et tilbud for de som ønsket å kunne reise med få stopp mellom Drammen og Oslo.
Billettene til linja kostet 530 og 1890 kroner for henholdsvis 7-dagers og 30-dagers voksen periodebillett. Disse billettene inkluderte billett på lokalbuss i Drammen og var derfor svært gunstige.

Brakar_Ekspressbuss_1200x600

Illustrasjon: 6. Sans

Økt punktlighet i 2019

Punktlighet er en av de viktigste driverne for tilfredshet med kollektivtilbudet. Brakar gjennomfører punktlighetsmålinger gjennom året. Akseptabel punktlighet er beregnet som andel avganger med faktisk avgangstid fra holdeplass innenfor -0,5 minutter til + 3 minutter fra planlagt avgangstid.

Generell punktlighet, dvs. gjennom hele døgnet, økte fra 62 prosent i 2018 til 64 prosent i 2019.

Brakar Fleks

Brakar Fleks er et bestillingstransport som inngår i den ordinære kollektivtransporten. Brakar kjører en rekke bestillingslinjer flere steder i fylket. Her kan kunden bestille transport via telefon, gå til holdeplassen og bli plukket opp der. Alle Brakars billetter er gyldig, og kunden betaler vanlig kollektivpris. Under følger en oversikt over bestillingstilbud i 2019.

Nytt bestillingstilbud til Lier stasjon

Vinter 2019 startet Brakar i samarbeid med Lier kommune et nytt bestillingstilbud fra Lierbyen til Lier stasjon. Tilbudet ble finansiert av Buskerudbymidler. Hensikten var å mate til tog, og gi pendlere et tilbud som koblet buss til/fra Lierbyen og tog til/fra Lier stasjon. Togstasjonen ligger lite sentralt i Lier og er derfor utfordrende å betjene med det vanlige kollektivtilbudet. "Matebussen! hadde 274 reiser i perioden mars til juli, og det ble vedtatt å flytte tilbudet og i stedet betjene strekningen Engersand - Lier stasjon. Det tok litt til før dette kom skikkelig i gang, men i årets to siste måneder var det henholdsvis 84 og 76 passasjerer som reiste. Utfordringen var allikevel at det var null samkjøring, og alle turer gikk med kun én passasjer. Tilbudet ble avviklet ved utgangen av året.

Brakar Fleks Lier_730x224

Illustrasjon: 6. Sans

Område Antall reiser Kostnad Kostnad per reise
Kongsberg 567 144 505 255
Modum 26 3 378 130
Gol 405 97 719 241
Modum (sommer 2019) 9 2 052 228
Øvre Eiker (sommer 2019) 15 7 088 473
Hurum 298 168 255 565
Ål (sommer)ÅL-Bergsjø linje 336 bestillingsbuss 187 113 000 604
Geilo (sommer) ny i 2019 Geilo-Ustaoset linje 334 54 15 869 293
Hol (sommer) Hagafoss-Myrland linje 331 bestillingstaxi 113 54 699 484
Utstranda 1116 647 222 580
Noresund-Hønefoss(sommer 2019) 25 12 057 483
Åsa-Vik-Røyse-Hønefoss (sommer 2019) 77 48 402 628
Matebuss Lier stasjon 500 137 751 275
Totalt 3 392 1 451 997 428

Tabell 9 viser oversikt over Flekstilbud i 2019, antall reiser og kostnader i hele kroner.

Skoleskyss

I henhold til leveranseavtale med Buskerud fylkeskommune skal Brakar besørge skoleskyss til skoleelever, i henhold til gjeldende regler og forskrifter, samt regler for skoleskyss i Buskerud.

Det utføres skoleskyss i samtlige kommuner i fylket. Drammen, Kongsberg og Ringerike er de tre kommunene med flest skysselever.

Brakar deltar i Skoleskyssforum i regi av Kollektivtrafikkforeningen. Forumet har samlinger to ganger per år.

Brakar administrerer skoleskyss for 9 600 elever, fordelt på henholdsvis 1 600 videregående elever og 8 000 elever i grunnskolen.

Samarbeid skoler/skoleskyss

Fornøyde skoler, foresatte og elever er viktig for Brakar. Vi gjennomfører årlige møter med kommuner og videregående skoler i fylket. Brakar har også arrangert flere kurs i saksbehandlersystemet for skoleskyss for både grunnskoleansatte og ansatte ved videregående skoler.

Fra og med høsten 2019 ble ansvaret for administrasjonav skoleskyss for elever i Røyken og Hurum overført til Ruter, samtidig som det ble gjort forberedelser for at Brakar skulle overta elever fra Svelvik fra og med januar 2020.

Avtaler skoleskyss

Brakar har avtaler med følgende drosjeselskaper:

 • Elvebyen Taxi
 • Drammen Taxi
 • Ferder Taxi
 • Ring Taxi
 • Hønefoss Taxi
 • Geilo Taxi
 • Viken Taxi
 • Norgestaxi
 • Geir Finnevolden


Nye Drammen 2020

Fra 1.1. 2020 tar Brakar over ansvaret for kollektivtilbudet i Svelvik når Svelvik kommune og Drammen kommune slås sammen. Brakar skal kjøre linje 91 Svelvik – Drammen, linje 92 Mariås – Svelvik sentrum og 98 Tørkop – Svelvik – Berger. Det siste er en skolebuss. Brakar også ansvar for å drifte skoleskyssen i Svelvik. Brakar har hatt et godt samarbeid med Vestfold Kollektivtrafikk AS (VKT) i prosessen. Selskapene inngikk mot slutten av året avtale om billettsamarbeid slik at billetter kan benyttes på tvers av selskapene.

Det har vært stort lokalt engasjement for å beholde rutetilbudet mellom Svelvik og Sande som VKT ønsker å redusere fordi trafikkgrunnlaget er for tynt til å opprettholde tilbudet på 2019-nivå. Antall påstigninger utenom skoleavganger var i snitt i 2019 0,6 passasjerer. VKT ønsker derfor å omprioritere midlene til områder med større behov.

Brakar tar over Norges korteste ferjestrekning, Svelvik – Verket
Svelviksund-003

MF Svelviksund

Svelvik - Verket, Svelviksund

Brakar har overtatt oppfølgingen kontrakten på Norges korteste ferjestrekning, Svelvik – Verket. Det er første ferjekontrakt Brakar har ansvar for.

Svelviksund går mellom Svelvik i Vestfold og Verket i Hurum i Buskerud. På det smaleste er sundet kun 180 meter, mens selve ferjestrekningen er på ca 500 meter.

Svelviksund frakter over 100 000 personbiler- og nærmere 10 000 lastebiler per år.

Sambandet drives nå av Fjord1, men fra og med 2022 og til og med 2031 er det rederiet Bastø Fosen som skal stå for driften. Selskapet drifter ferjestrekningen Moss-Horten, og er eid av Torghatten.

Det skal settes inn en elektrisk ferje fra 2022.

Jevnaker blir innlemmet i Viken

Jevnaker kommune og Lunner kommune blir en del av Viken fylkeskommune når den opprettes 1. januar 2020. Brakar har fått ansvaret kollektivtransport og skoleskyss i Jevnaker kommune

Det er inngått enn samarbeidsavtale mellom Viken fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune som innebærer at Innlandstrafikk har ansvaret for driftsavtalene med bussoperatørene og drosjeselskapene.

Brakar og Innnlandstrafikk har inngått driftsavtaler for skoleskyss og busstransport.

Brakar overta forvaltningen av skoleskyssen i Jevnaker fra skoleåret 2020/21.