Alle-SDG-farger-Uten-FN-logo
Leder har ordet

Leder har ordet


Viken har vedtatt at FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i den nye fylkeskommunen. Sammen med de andre kollektivselskapene i Viken, skal Brakar bidra på ni av disse målene. Å bidra til FNs mål nummer 11, bærekraftige byer og samfunn, er en naturlig del av vår virksomhet og vårt hovedmål: Å få flere til å reise kollektivt.

FNs bærekraftsmål må være vårt kompass

Kollektivtransport er et viktig virkemiddel for å redusere regionens klimagassutslipp ved å legge om til elektrisk drift og å tilby god transport til enda flere i årene som kommer. Med høyere frekvens på antall avganger og mindre utslipp bidrar vi til bedre miljø. Når flere reiser kollektivt bidrar vi også til bedre arealbruk som er en viktig forutsetning for bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Må legge til rette for de bærekraftige løsninger

I årene som kommer vil vi se en betydelig utvikling innenfor teknologi og digitalisering av mobilitetssektoren. Nye og eksisterende aktører vil ta i bruk avansert teknologi for å møte transportbehovene til innbyggerne i vår region. Det er Brakars oppgave å legge til rette for at det er de bærekraftige løsningene som blir prioritert og løftet frem. Ved å bruke FNs bærekraftsmål som et felles kompass for utviklingen, kan vi forme fremtidens mobilitet til å både gi bevegelsesfrihet for den enkelte, og være bærekraftig til det beste for samfunnet.

Vi skal fortsette satsingen på kollektivtrafikk, sykkel og gange som de viktigste elementene i et mobilitetstilbudet i årene fremover. Viken består av mange småkommuner og tettsteder. Innbyggernes opplevelse av kollektivtilbudet i Viken er varierende. I noen byer går bussen så ofte at man klarer seg gjennom hverdagen med bare kollektivtransport, mens i andre deler er kollektivtilbudet først og fremst knyttet til skoleskyss.

Det blir viktig å utnytte mulighetene teknologien gir slik at vi kan tilby innbyggerne gode og enkle mobilitetsløsninger som bidrar til økt bevegelsesfrihet og et godt liv i hele Viken.
Samarbeid på tvers av forvaltningsnivå og sektorer blir stadig viktigere i utviklingen av smarte og mer bærekraftige samfunn. Og teknologi øker muligheten for samarbeid.

Vi skal være nysgjerrige og invitere til samarbeid med andre offentlige og private aktører med mål om å skape mest mulig samfunnsnytte. Det vil bidra til bedre løsninger for innbyggere og øke motivasjonen til privat næringsliv til å samarbeide med offentlige aktører.

For å lykkes framover må vi styrke eksisterende samarbeidsformer og etablere nye og sterke partnerskap. Vi kan bidra til en reduksjon av klimagasser, bedre økonomi, bedre helse og et enklere liv i både bygd og by, dersom vi klarer å samarbeide godt.

Det handler både om god informasjon, enkle intuitive betalingsløsninger og nye og mer fleksible tjenester som samkjøring og bestillingstransport som gir mobilitetsløsninger der det tradisjonelle kollektivtilbudet ikke er godt nok.

Digitaliseringen har gjort det enklere for flere å tilby tjenester innen mobilitet og det er stor vekst i antall leverandører av delingsbasert løsninger (bil, sykkel, sparkesykler) og plattformselskaper (eiere av digitale systemer og apper som kobler leverandører og kunder sammen). Brakars oppgave blir å utvikle tjenester og/eller integrere nye tilbud i våre tjenester for å øke andelen som reiser sammen.

Bærekraft er et stort samarbeidsprosjekt

Brakar tror at den teknologiske utviklingen vil bidra til at busstrafikken først kan bli fossilfri og deretter tilnærmet utslippsfri innen 2030. Utfordringen blir å utforme et tilbud som møter de stadig høyere forventninger innbyggerne har til individualiserte løsninger. Det kan ikke Brakar løse alene. Å oppnå FNs bærekraftsmål er et stort samarbeidsprosjekt.