Mg 0403
kapittel 3

Reisetall


Økningen i antall reiser i kollektivtrafikken fra 2018 til 2019 var 3,2 prosent eller rundt 380 000 reiser. Totalt ble det registrert ca 12 566 000 reiser i Brakars pris- og sonesystem. Det var i byområdene Drammen (7 prosent), Kongsberg (4,8 prosent) og Hønefoss (11,6 prosent) antall reiser vokste mest. At økningen primært kommer i byene er i tråd med Handlingsplanen for kollektivtransport for Buskerud fylkeskommune.

Bakgrunn for vekst i antall reiser

Brakars hovedoppgave og viktigste mål gjennom året er å øke antall reiser. På denne måten bidrar kollektivtransporten til å oppfylle bærekraftsmålet om bærekraftige byer og samfunn.

Målet for antall reiser blir satt i Brakars leveranseavtale med Buskerud fylkeskommune. Målet for 2019 var to prosent vekst i antall reiser.

Følgende tiltak har gitt vekst i 2019:

  • Økte midler fra belønningsmidler i Buskerudbyen.
  • Omprioritering av avganger med svært få reisende til områder og tider hvor det er potensiale for flere reiser.
  • Smart ruteplanlegging basert på faglige prinsipper med fokus på marked og kundebehov.

Buskerudbyen – flere reiser og økt kollektivandel

I Buskerudbyen, som omfatter kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg, økte antall reiser med 4,2 prosent fra 9,2 til 9,6 millioner reiser.

Drammen

Reisene i Drammen kommune utgjør 43 prosent av alle reiser på Brakars linjer. Store deler av den totale veksten på 380 000 reiser kommer i Drammen. På bylinjene i Drammen er det registrert rundt 5,4 millioner reiser, en vekst på omtrent 350 000 eller 7 prosent. Linje 3 Kastanjesletta – Fjell var den travleste linjen med 18 prosent av alle reiser totalt.

Lier

I Lier vokser også antall reiser noe, med 1,8 prosent eller ca 30 000 flere reiser. Det er registrert ca 1,7 millioner bussreiser i 2019. Linje 71 Drammen – Asker er nå Brakars nest travleste linje med oppunder én million reiser i året, og en vekst på ca 34 000 reiser i 2019. Den utgjør hele 57 prosent av alle reiser i Lier-området. I tillegg er det god vekst med over 5 000 nye reiser (10 %) på linje 72 Drammen – Lierskogen.

Nedre Eiker, Øvre Eiker og midtfylket

I Nedre Eiker og Øvre Eiker/midtfylket er antall reiser nesten uendret med henholdsvis 1 220 000 og 1 250 000 reiser i 2019. Det er ikke tilført nye midler eller gjort endringer i tilbudet i disse områdene i 2019.

Det er linje 100 Drammen – Hønefoss, som er en viktig pendlerlinje for innbyggerne i dette området, som vokser mest med over 18 000 nye reiser og vekst på nesten ni prosent.

Linje 101 er også en viktig linje på denne strekningen. Den kommer inn på listen over de ti travleste av Brakars linjer og har nesten 400 000 reiser i 2019.

Ringerike og Hole

Byområdet som vokser mest er Hønefoss. Bylinjene øker med hele 11,6 prosent. Linje 200 Hønefoss – Oslo er også styrket de siste årene. Her øker antall reiser med rundt 13 000 reiser, eller 2,9 prosent.

Vi ser for øvrig stor vekst på en rekke linjer på Ringerike, og det kan se ut som om innføring av parkeringsavgift på de videregående skolene i Hønefoss har bidratt til at mange flere velger kollektivt i hele området i 2019.

Kongsberg og Numedal

Bylinjene i Kongsberg utgjør rundt 63 prosent av trafikken i dette området. Antall reiser på bylinjene øker med 4,8 prosent eller rundt 13 000 reiser. Nedgang i hele området sett under ett skyldes i sin helhet færre reiser på linje 420 Kongsberg – Rødberg og 422 Kongsberg – Flesberg. Dette ser delvis ut til å skyldes at elever som tidligere reiste til Flesberg nå går på skole på Lampeland.

Røyken og Hurum

I Røyken og Hurum er det registrert ca 756 200 reiser i 2019. Det er nesten 50 000 færre reiser enn i 2018, en nedgang på 6,2 prosent. Brakar ser ingen endring i salget i området. Linje 81 Drammen – Sætre er den største linjen i området med nesten 400 000 reiser, og utgjør 52 prosent av alle reiser.

Hallingdal og Hemsedal

I Hallingdal og Hemsedal går antall reiser ned fra 342 000 til 313 000, eller -8,5 prosent. Utviklingen av busstilbudet i dette området er i stor grad knyttet opp mot behovet for skoleskyss, og Brakars tall viser at det er registrert langt færre skolekort i 2019 mot 2018. Dette betyr at det er færre skoleelever som har behov for bussreise i området, og nedgangen er derfor som forventet.

Utvikling antall reiser

Figur 4 viser utvikling i reiser registrert i Brakars pris- og sonesystem i perioden 2012 - 2019.

Utvikling antall reiser pr område

Område 2018 2019 Endring %
Drammen 5 045 000 5 398 000 7 %
Lier 1 677 000 1 707 000 1,8 %
Nedre Eiker 1 223 000 1 221 000 -0,2 %
Øvre Eiker/midtfylket 1 251 000 1 256 000 0,4 %
Kongsberg/Numedal 638 000 629 000 -1,4 %
Røyken og Hurum 806 000 756 000 -6,2 %
Hallingdal/Hemsedal 342 000 313 000 -8,5 %
Ringerike/Hole 1 204 000 1 283 000 6,6 %

Tabell 1 viser utvikling i antall reiser siste år fordelt på geografiske områder.

Utvikling reiser i byområder

Område 2018 2019 Endring %
Buskerudbyen 9 196 000 9 583 000 4,2 %
Bylinjer Hønefoss 356 000 397 000 11,5 %
Bylinjer Kongsberg 281 000 294 000 4,6 %
L200 Hønefoss - Oslo 452 000 465 000 2,9 %

Tabell 2 viser antall reiser i 2018 og 2019 i de viktigste byområdene samt på linje 200 Hønefoss - Oslo. Buskerudbyen bestod i 2019 av kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg.

Brakars 10 viktigste linjer

Linje Antall reiser 2019
3 Kastanjesletta - Fjell 2 323 800
71 Drammen - Asker 972 200
51 Drammen - Mjøndalen 759 800
4 Bera - Kniveåsen 743 400
5 Vinnes - Tors vei 675 100
22 Drammen - Svingen 518 900
24 Drammen - Eikerdelet 488 300
200 Hønefoss - Oslo 464 700
81 Drammen - Sætre 394 600
100 Drammen - Hønefoss 391 200

Tabell 3 viser Brakars 10 travleste linjer i 2019.