EEW7173
kapittel 5

Salg og inntekt

Brakars billettinntekter utgjorde i 2019 ca 25 prosent av omsetningen. Brakar har ikke formål om økonomisk overskudd, og alle inntekter går tilbake til drift av og investering i kollektivtilbudet.

I 2019 omsatte Brakar billetter for ca 191 500 000 kroner, mot ca 184 300 000 i 2018. Dette er en økning på 7,2 millioner kroner eller 3,9 prosent.

Prisendringer

Kollektivprisene endres i tråd med deflator. Det er Buskerud fylkeskommune som er prismyndighet. Brakars styre vedtar forslag til priser som legges frem for fylkestinget. Fylkestinget vedtar prisene i desember hvert år. Nye priser blir vanligvis innført den 1. februar hvert år.

Brakar har to prissystemer; Brakar lokaltakst og egen takst for linje 200 Hønefoss – Oslo. Dette skyldes at linje 200 Hønefoss – Oslo har et lavere nivå av offentlig støtte enn øvrige linjer i Buskerud.

I 2019 økte Brakar prisene på alle enkeltbilletter med én krone. Enkeltbilletter på linje 200 Hønefoss – Oslo økte med fem kroner. Prisen på periodebillett 30 dager ble ikke endret, men forholdet mellom 30 og 7 dager ble justert. Dette gjorde det dyrere å kjøpe 7 dagers periodebillett. Hensikten var å stimulere til færre kjøp av 7 dagers periodebillett noe som skal gi færre kjøp om bord, mindre tid til billettering og dermed kortere kjøretid for bussen.

Stort salg av billetter utenfor buss

Brakar har siden 2012 jobbet for å flytte kontanter ut av bussene. Da utarbeidet vi en handlingsplan for kontantfrie busser i samarbeid med sjåførenes organisasjoner.

I 2019 utgjorde salg utenfor buss 62,3 prosent av billettinntektene. Dette er en økning fra 56,4 prosent i 2018. Salg på mobil har økt 8,7 prosent siste år. Vi ser imidlertid at salget i liten grad flytter seg fra ombord i buss til utenfor buss. Salget har i stedet flyttet seg fra billettutsalg og nettbutikk til Brakar Billett. Salget utenfor buss er dermed ikke redusert i stor grad i løpet av 2019.

I 2019 utgjorde salg utenfor buss 62,3 prosent av billettinntektene.

Salg på mobil

I likhet med siste fire foregående år er det primært økning i salget i appen Brakar Billett som gir økt omsetning utenfor buss. Mobilsalget utgjorde hele 69 prosent i 2019.

Som figur 7 Kjøpsvaner 2020 under viser har salget på mobil økt i alle kundekategorier, med unntak av student som falt med én prosent. Det er kundegruppen honnør som i minst grad kjøper billett på mobil, og som øker minst hvert år. Salg av honnørbillett har økt fra kun tre prosent i 2015 til 27 prosent i 2019. Det er foreløpig ikke innført ombordtillegg for kundekategoriene barn og honnør.

Det er kundekategorien ungdomsbillett øker mest på mobil, fra 45 prosent i 2018 til 66 prosent i 2019.

Salg i andre salgskanaler

I tillegg til mobilsalg selger Brakar billetter utenfor buss på billettutsalg og i nettbutikk på brakar.no. Dette salget utgjorde bare tilsammen mellom fire og fem prosent av omsetningen, men er viktige salgskanaler for de som ikke
ønsker å bruke mobil. I nettbutikk selges også mye reisepenger, som blir bokført som salg ombord.

I 2019 fordeler omsetning per salgskanal seg som følger:

Omsetning per salgskanal %

Salgskanal 2018 2019
Billettutsalg 8,8 3,2
Nettbutikk 6,7 2,2
Mobilbillett 47,7 56,9
Billettsystem 36,8 37,7

Tabell 6 viser prosentandel salg per salgskanal i 2019.

Salg i nettbutikk er større enn tabellen viser da kunden også kan fylle opp reisepenger i nettbutikk. Dette føres som inntekt på fra salg ombord i buss.

Kjøpsvaner 2020

Figur 7 Kjøpsvaner viser kjøp per salgskanal fordelt på billettprodukt i 2020.

Billettkontroll

I løpet av 2019 ble 29 630 kunder kontrollert om bord. Dette utgjør ca 0,24 prosent av kundene i 2019. Kontrollene blir utført av Securitas AS etter anbudskonkurranse.

I 2019 resulterte kontrollene i 1 620 tilleggsavgifter. Den største andelen av kontrollene er utført på busser i Drammen hvor det er tillatt å gå på med gyldig mobilbillett i bakdørene. 27 973 kunder er kontrollert på disse linjene og 1 595 av tilleggsavgiftene ble ilagt kunder på disse bussene.

De fleste av kontrollene ble utført i sivil bekledning.

I mars 2019 gjennomførte vi for første gang en storkontroll på bylinjenene i Drammen. Fire team utførte billettkontroll hver dag i sju dager. Dette resulterte i 127 tilleggsavgifter. Samme type storkontroll ble gjennomført i april og oktober 2019, noe som resulterte i henholdsvis 175 og 292 tilleggsavgifter.

Billettkontroll planlegges i samarbeid med operatørene og etter innspill fra sjåførene. I 2019 hadde vi kontroll i alle kontraktsområder med unntak Hallingdal.

Utvikling billettkontroll

År Kontroller Kontrollerte Tilleggsavgift % ilagt tilleggsavgift
2016 323 6 712 60 0,9
2017 581 12 641 158 1,2
2018 1 266 23 580 623 2,6
2019 1 651 29 630 1 620 5,4

Tabell 7 Utvikling billettkontroll viser utvikling i antall kontroller, kontrollerte passasjerer og ilagt tilleggsavfit siden billettkontroll ble innført i 2016.