Brakar Jan2016-4-of-13
kapittel 12

Om Brakar

Brakar er Buskerud fylkeskommunes kompetanseorgan for kollektivtransport. Selskapet ble formelt stiftet 26. oktober 2009 og kom i ordinær drift 1. juli 2010. Selskapets formål er å tilrettelegge for og tilby kollektiv persontransport og skoleskyss, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal være en mobilitetsaktør som skal bidra til å binde sammen kundens reisekjede fra dør til dør, og til sømløse reiser mellom ulike transportmidler og fylkesgrenser.

Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Selskapet står fritt til å organisere deler av sin virksomhet i egne resultatenheter/selskaper.

Brakar skal effektivisere og utvikle kollektivtrafikken i Buskerud. En viktig målsetting for selskapet er å øke antall kollektivreisende. Selskapet utfører primært ikke selv rutetrafikk, men kjøper tjenester fra eksterne transportører. Inntil sommeren 2013 ble Brakar eid av Buskerud fylkeskommune og 18 kommuner i fylket. Fra generalforsamlingen 04.06.2013 eier Buskerud fylkeskommune 100% av aksjene etter å ha kjøpt ut øvrige aksjonærer. Forretningskontoret ligger i Drammen.

Selskapets styre

Ved utgangen av 2019 består styret av:

 • Ragnar Thor Grundtvig Søegaard(Styreleder)
 • Gerd Barth Thorsby(Nestleder)
 • Tore Kåss
 • Jan Syrstad
 • Lena Marie Reitan

Åsmund Åsly er de ansattes observatør i styret.

Det er i 2019 avholdt åtte styremøter.

MG_3340

Ansatte

Per 31.12.2019 er det 33 ansatte i selskapet, dette tilsvarer i overkant av 28 årsverk. 11 Menn og 22 kvinner.

Trafikkutviklingsavdelingen utgjør 10 ansatte, salg- og markedsavdelingen inkluderer også kundesenteret og teller 13 ansatte. Økonomi-, administrasjons- og IKT-avdelingen utgjør 10 ansatte.

Brakars ledergruppe

 • Terje Sundfjord, administrerende direktør
 • Anne Gamborg, leder trafikkutviklingsavdelingen
 • Åsmund Åsly, leder drift
 • Kjersti D. Nordgård, leder salgs- og markedsavdelingen
 • Stig Anisdahl Kristiansen, leder Økonomi, administrasjon og IKT

Helse, miljø og sikkerhet

Sykefraværet i selskapet utgjorde i 2019 3,2%.

Det er gjennomført oppfriskningskurs i førstehjelp for ansatte i 2019.

Samarbeid

Brakars ansatte deltar i en rekke nasjonale og regionale fora for samarbeid og utvikling av kollektivtransporten.

• Buskerudbysamarbeidet

• Østlandssamarbeidet

• Kollektivtrafikkforeningen herunder:

 • Mobilitets- og markedskomite
 • Markedsforum
 • Storbyforum
 • Økonomiforum
 • Skoleskyssforum
 • Kontraktsforum

• Brukerforum ruteplanlegging

Arbeid mot Viken 2020

I løpet av 2019 har Brakar, Ruter og Østfold Kollektivselskap sammen vært involvert i flere prosesser for å samordne kollektivtransporten når Akershus, Buskerud og Østfold skal slås sammen til ett fylke 1. januar 2020.

Noe av det viktigste har vært å samordne billett- og forretningsregler slik at kundene skal oppleve at kollektivtransporten fungerer likt i hele Viken-området, og felles pris- og billettregler ble vedtatt i Fellesnemda for Viken sommer 2019.

Det er utarbeidet et felles målbilde for kollektivtransporten i Viken med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og arbeidet mot en felles pris- og sonesystem er satt i gang. Målet er at dette skal på plass innen utgangen av 2024.